CatherineJane

12 tekstów – auto­rem jest Cathe­rine­Jane.

Książki? Filmy?
To tyl­ko złud­ne od­bi­cie naszej rzeczywistości. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 7 września 2010, 20:23

Jak ser­ce z ka­mienia może prze­mienić się w gołębie? 

myśl
zebrała 15 fiszek • 4 września 2010, 23:20

Gdy­byśmy zdjęli mas­ki, który­mi się zasłaniamy każde­go dnia, to czy co­kol­wiek po­zos­tałoby z naszych wyob­rażeń o so­bie i świecie? 

myśl
zebrała 25 fiszek • 3 września 2010, 22:19

Niekiedy autor jest ciekaw­szy od sa­mego dzieła. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 2 września 2010, 18:57

Skrom­ność jest ok­sy­moro­nem - nie zgadza się z cha­rak­te­rem człowieka egois­ty, ale jed­nak is­tnieje. I w niektórych kręgach cie­szy się dużym powodzeniem. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 sierpnia 2010, 11:27

Nie wy­daje ci się cza­sem, że py­tanie może być ważniej­sze niż odpowiedź? 

myśl
zebrała 46 fiszek • 29 sierpnia 2010, 16:13

Cze­mu są ludzie, którzy gdy cze­goś pot­rze­bują, boją się pop­ro­sić? Czy nie wiedzą, że chętnie byśmy im po­mog­li, gdy­byśmy tyl­ko wie­dzieli jak? 

myśl
zebrała 24 fiszki • 28 sierpnia 2010, 16:09

Nie posługuj się cy­tata­mi, bo nie masz żad­nych prze­myśleń. Wy­korzys­tuj je, by pop­rzeć swo­je przekonania. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 27 sierpnia 2010, 22:32

Jak mogę uwie­rzyć, że mówisz prawdę, sko­ro okłamałeś już ty­le osób? Jak mogę wie­rzyć, że kłamiesz, sko­ro nig­dy nie po­wie­działeś cze­goś ta­kiego ko­muś innemu? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 16 sierpnia 2010, 18:23

Wys­trze­gaj się mędrców wbi­tych w fałszywą skrom­ność. Ta­cy zaw­sze oka­zują się głupcami. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 12 sierpnia 2010, 13:30
CatherineJane

Szukam i nadal nie mam zielonego pojęcia. Bo kim jest człowiek, który sam siebie nie rozumie i nie wie, czego może się po sobie spodziewać?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

CatherineJane

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Aktywność